شبیه سازها

شبیه ساز مجموعه ای از تجهیزات سخت افزاری و امکانات نرم افزاری است که بسته به نوع کاربرد انجام برخی تستها را تسهیل می کند.
شبیه سازها در دو گروه عمده "شبیه سازهای کامیپوتری" و "شبیه های سازهای هدف" عرضه میگردند.