سیستم های یکپارچه تستسیستم های یکپارچه تست، سیستم هایی هستند که تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای انجام انواع تست های مورد نیاز روی یک سیستم پیچیده الکترواپتیکی را فراهم می سازند. یک سیستم پیچیده الکترواپتیکی معمولا شامل چندین زیرسیستم دیگر مانند دوربینهای ترمال، فاصله یابهای لیزری، دوربین های روزانه و غیره است.

یک تست بسیار ضروری برای چنین سیستم مرکبی تست هم محوری است. در تست هم محوری، محورهای اپتیکی تمامی زیرسیستم ها در یک راستا قرار می گیرند.

محصول1
محصول1
اطلاعات بیشتر
محصول2
محصول2
اطلاعات بیشتر